Deze week
Bid u deze week mee voor:

Emmer Erfscheidenveen
Inwoners: ± 2000
Laatste notitie

Het is een feit, op de locatie van, en in samenwerking met het 24-uursgebed en regiogebed mogen we ...

Tekst van de dag
fotostrip met beelden uit de geschiedenis van de Veenkoloniën


   Real Time Web Analytics

  

Visie

Onderstaande is een persoonlijke visie op de geestelijke situatie van de Veenkoloniën.
Afhankelijk van geloof en geestelijke gaven kunnen andere visies worden ontwikkeld. Aarzel niet uw persoonlijke visie te delen. Met elkaar kunnen we het verschil maken in de Veenkoloniën.

Cees van Arnhem, Veendam.


1 - De situatie  |  2 - Beloften  |  3 - Bevrijding

1 - De situatie

Onlangs liep ik door de Kerkstraat in Veendam. Niet zo vreemd als u bedenkt dat ik in Veendam woon. In de Kerkstraat zijn altijd wel mensen te vinden. En plotseling zag ik ze. Ik zag de mensen. En een gedachte overviel me: "Het is niet genoeg om deze mensen het evangelie te brengen." Deze gedachte bezorgde me een schok, maar leidde door gebed en overdenking naar de volgende visie.

Duisternis

De Veenkoloniën zijn een gebied met armoede. Er is zowel materiële (financiële), sociale als geestelijke armoede. Er heersen ernstige gevoelens van minderwaardigheid. Binnen gezinnen bestaat veel onuitgesproken problematiek en pijn. Mensen gaan gebogen onder een gevoel van teleurstelling en zinloosheid. De leegte van hun bestaan is mannen en vrouwen op straat aan te zien. Te veel van hen lopen letterlijk gebogen onder de last van het bestaan. Een scheiding hierin tussen christenen en niet-christenen is niet altijd aan te wijzen. Onrecht uit het verleden leeft nog steeds voort in het heden. In dit alles schiet het Veenkoloniale gebied helaas de rest van Nederland voorbij.

Alle genoemde kenmerken behoren toe aan het rijk der duisternis. En het rijk der duisternis is het rijk van satan en zijn demonen. Hij is het die de dienst lijkt uit te maken in de Veenkoloniën. Omdat het Veenkoloniale gebied een duidelijk begrens gebied is, mogen we aannemen dat satan hier een territoriale geest heeft aangesteld. Ook heeft hij een muur van ongerechtigheid rondom deze streek opgericht. Deze ongerechtigheid openbaart zich onder meer door de vrijzinnigheid in veel woonplaatsen rondom de Veenkoloniën (het vrijzinnig geloof heeft zijn wortels in wat de Bijbel ongeloof noemt) en door rituele offers van satanisten bij "heilige plaatsen" als hunebedden en grafheuvels. Deze muur van ongerechtigheid schermt de Veenkoloniën af. In de muur zijn poorten opgenomen, geestelijke toegangswegen tot het Veenkoloniaal gebied. Poorten zijn een Oudtestamentisch begrip. Poorten behoorden tot de belangrijkste plaatsen in een stad. Het was de plek waar: Wie de poort in bezit had, regeerde de stad. Wie in de poort zat, bepaalde de sfeer in de stad. Het mag duidelijk zijn dat satans demonen weinig rechtvaardigheid, goedheid, vrede of liefde in de zin hebben. Zij knechten de mensen en houden hen ondergedompeld in duisternis en blindheid. De poorten rondom de Veenkoloniën zijn de poorten van de hel. Het zijn demonische machten die stelling hebben ingenomen in de hemelse gewesten. En zij zijn niet van plan deze positie zonder meer op te geven. Integendeel: zij zullen er alles aan doen om het gebied in zijn geheel onder de dodelijke macht van satan te brengen. Zij spannen zich in om het mee te slepen in de eeuwige godverlatenheid van de hel.
Poorten rondom het Veenkoloniale gebied
"Maar ho eens even!" hoor ik u denken. "Hoe zit het met de kerk? Is zij niet in de naam van Jezus meer dan overwinnaar over het leger van satan? Ben ík niet door Jezus' lijden, dood en opstanding overgegaan van het rijk der duisternis naar het Rijk van het Licht?"
Ja, u heeft gelijk. Als christen bent u een wedergeboren kind van God. U behoort Hém toe. U bent Zíjn eigendom. U laat zich leiden door Zíjn Geest. Maar toch geloof ik dat de werkelijke situatie in de Veenkoloniën ernstiger is dan u zich wellicht voorstelt. Om te beginnen: u staat niet op uzelf. U bent deel van een groter geheel, namelijk van de Gemeente. U - en dat geldt ook voor mijzelf - staat niet boven de kerk. Als het binnen de kerk niet goed gaat, heeft dat zijn reflectie op u. Leeft de kerk in het duister, dan heeft dat eveneens invloed op u en mij. Het vertroebelt ons in- en uitzicht. En binnen de kerk gaat het niet goed. De duisternis ligt ook over de gemeente van de Heer.

Durft u met open vizier vanuit de Bijbel naar de kerk te kijken? Het aantal gelovigen in de Veenkoloniën, neemt dit toe of af? U zult ongetwijfeld ook de verschillen in inzicht kennen betreffende homofilie, echtscheiding, abortus, doop, avondmaal, schepping of vrijzinnigheid. De Bijbel is absoluut duidelijk in deze zaken, maar de ene kerk gaat "vrijer" met deze onderwerpen om als de andere. Durven we als kerken elkaar er nog op te wijzen dat sommige inzichten gebaseerd zijn op wereldse denkbeelden? Vanzelf leidt dit naar het volgende waar we absoluut niet omheen kunnen: de kerk is verdeeld. Eenheid, zoals Jezus die bedoelde in Johannes 17, is er niet. En deze verdeeldheid houden we maar al te graag in stand. We achten de ander niet hoger dan onszelf. We weigeren ons te buigen onder Gods Woord omdat we ons eigen kerkgenootschap in ere willen houden. We durven niet te belijden dat we elkaar als broeders en zusters nodig hebben. Het geestelijk bouwwerk zoals Petrus dat voorstelt in 1 Petrus 2:5 ziet er in werkelijkheid uit als een bouwval.

Naast deze verdeeldheid in het Lichaam van Jezus is er ook gebondenheid aan de Vrijmetselarij. De kerk heeft een belangrijke rol gespeeld met de totstandkoming en het in stand houden van de loges in de Veenkoloniën. Deze rol mogen we niet naast ons neer leggen met de opmerking: "Dat gebeurt alleen maar in die en die kerk." Ten slotte is er slechts één kerk! En het is beslist nog maar de vraag of die bewuste bindingen er alleen maar zijn in "die en die kerk"! Laten we elkaar daarin niet misleiden. Vloeken die door "christelijke vrijmetselaren" zijn uitgesproken doen velen leven in gebondenheid.

Vervolgens is de uitbuiting van de arbeiders in de Veenkoloniën ook niet onopgemerkt de kerk voorbijgegaan. De verschillen in status waren - en zijn soms nog - zichtbaar in de kerk. Waar God geen onderscheid maakt in het uitdelen van Zijn geestelijke gaven was de praktijk toch zo dat de hogere status met meer financiële invloed meer macht uitoefende in de kerk. Deze standsverschillen werken nog steeds door en hebben in het verleden velen de kerk doen verlaten. Ook in dit opzicht heeft de kerk zich niet geloofwaardig gedragen. Die ongeloofwaardigheid leeft nog steeds bij de "lagere sociale klassen".

Al deze zaken speelden en spelen satan in de kaart. Onrecht en onrechtvaardigheid zijn niet van God. Zij komen uit de koker van satan en wie volgens deze eigenschappen leeft geeft satan vaste voet (Efeze 4:27). Herkent u de enthousiaste acties binnen de kerk? Gebedsgroepen, evangelisatieacties, bijbelstudieavonden, jeugddiensten en dergelijke initiatieven: vol enthousiasme, vol goede moed en vol van de Geest begonnen, maar na verloop van tijd afgezwakt en soms geheel verdwenen. Zonder vervolg. Zonder daadwerkelijke uitwerking. Het is een bekend patroon binnen de Veenkoloniën. Wie in de poort zit, heerst over het gebied. Geestkracht wordt de kop ingedrukt. De kerk mag nog bestaan, maar werkelijke invloed in het gebied wordt niet getolereerd.
De kerk onder de duisternis